© 2010 Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM O MOŽNOSTI NAVRHOVAT ČLENY PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

Dne 14.5.2018 se uskuteční jednání valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova ul. 1635/26, PSČ 79601, Prostějov, IČ 49451723.

Na programu jednání uvedené valné hromady je zařazen bod volba statutárních orgánů společnosti a to členů představenstva a dozorčí rady.

Společnost tímto oznamuje všem známým akcionářům, že mají možnost navrhovat osoby na členy představenstva a dozorčí rady společnosti s tím, že navrhované osoby musí plnit podmínky pro výkon těchto funkcí tak, jak jsou tyto uvedeny v z.č. 90/2012 Sb. v platném znění SS 435 a násl. Návrhy je třeba doručit na adresu společnosti doporučeným dopisem s tím, že návrh musí obsahovat jméno a příjmení akcionáře, který návrh činí s uvedením druhu a počtu akcií, které drží a dále jméno a příjmení osoby, kterou navrhuje, místo bydliště, datum narození a souhlas této osoby s její případnou volbou.
Návrhy musí být doručeny nejpozději 15 dnů před datem konání valné hromady. Doplnění sdělení : S ohledem na nutnost uvedení kandidátů v pozvánce na valnou hromadu společnosti, je třeba doručit návrhy nejpozději do 3. dubna 2018.

V Prostějově dne: 22.1.2018

Ing. Miroslav Hanák
předseda představenstva


Představenstvo společnosti